نقش پژوهش در فــرآیند آموزش طراحی معمــاری

محمد شریف شهیدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مهزاد یالپانیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 81-92

چکیده
  مقاله حاضر به نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری پرداخته است. با نگاهی به پیشینه تحقیق، ابتدا پنج مدل مختلف طرحمایه- آزمون، تجزیه و ترکیب، تجربی، منطقی و تداعی گرا که نشانگر رابطه بین پژوهش و طراحی است مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به بررسی مدلهای کارآمدتر در آموزش طراحی بر اساس مولفه های پژوهش پرداخته خواهد شد. در این مدلها، ...  بیشتر