برنامه ریزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها

سید مهدی فخراحمد؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 57-67

چکیده
  توسعه پایدار شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکیل دهنده شهر توجه شود . در توسعه درونـی و درگسترش قلمرو فضایی، شهرهای امروزی کمتر از نظامی برنامهریزی شده تبعیت شده، لذا برخی قابلیتها از جمله زمینهایقابل بازیافت شهری و خصوصاً زمینهای خالی و بلا استفاده درون شهری ، به خوبی شناسایی نمیگردند کـه بـا شناسـاییاین زمینهای ...  بیشتر