رویکردی تحلیـلی بر نظریه های طراحی کریستوفر الکسـاندر

ناهید مهاجری؛ شیوا قمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 45-56

چکیده
  در نظریات کریستوفر الکساندر1 دو جریان فکری عمده و متمایز ملاحظه می گردد. وی ایده های قبلی خود را        به طور کامل رد نمی کند بلکه آنها را بسط و پرورش می دهد. نظریه­های وی ابتدا براساس خردگرایی دکارت پایه گذاری شد: مشکلات به کوچکترین اجزاء تقسیم و هر جزء جداگانه بررسی و در نهایت به راه حلی کلی منجر گردید. بعدها در مسیری ...  بیشتر