پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟)

فرح حبیب؛ سید مجید نادری؛ حمیده فروزانگهر

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 13-23

چکیده
  در اتصاف مفهوم هویت به شهر، آنچه بحثی مستقل  و مستوفایی را طلب می­کند، پرسمانی تبعی از کالبد شهر و هویت است، چنانچه طرح مساله­ای را بوجود می­آورد که هویت شهر تابع کالبد است یا کالبد تابع هویت شهر ؟ مقاله با اشاره مختصری به تعاریف در ارتباط با هویت، به واکاوی این پرسش بنیادین با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پرداخته و با رویکردی ...  بیشتر