به سوی نظریه سرمایه مجتمع زیستی

هوشنگ امیر احمدی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 25-37

چکیده
  هدف از این مقاله معرفی مفهوم جدیدی در برنامه­ریزی به نام "سرمایه مجتمع زیستی"1 است. به طور یقین در برنامه­ریزی کمبود مفاهیم وجود ندارد. این مفاهیم که از ایده­های متنوع نشأت می­گیرند، دیدگاه­های متفاوتی از           برنامه­ریزی ارائه می­دهند. اهم آنها عبارتند از: 1- فرایند یا روشی برای رسیدن به وضعیت ...  بیشتر