تبیین مفهوم گـذار در مبانی هویت تمدن ایـرانی

محمد نقی زاده؛ مریم دورودیان

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 73-84

چکیده
          این مقاله پژوهشی در "چگونگی تاثیر مفهوم گذار در هنر ایرانی" است. هنر ایرانی متاثر از مبانی فکری ایرانی، هنری مفهومی است. اشتراک در مبانی فکری و تلاش برای حفظ و انتقال اصول و معیارهای هویت ایرانی به زبان و بیان هر دوره موجب پیوستگی هویتی در آثار دوران گذشته شده است. اما در دوران معاصر به دلیل نقصان در توجه به جهان بینی ...  بیشتر