تغییـرات در صنعت ساختمان ایـران

آرش قهرمانی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 85-94

چکیده
  طی چند دهة گذشته، تلاش­هایی جهت پیشبُرد صنعت ساختمان در ایران، از قبیل تولید صنعتی و یا واردات فناوری کشورهای توسعه یافته صورت گرفته که با شکست مواجه شده است و از طرفی روش­های متعارف و رایج در صنعت ساختمان ایران و بخصوص بخش مسکن، جوابگوی نیاز جمعیت رو به رشد، نخواهد بود. با توجه به شرایط موجود، ساختمان­های صنعتی تنها راه حل عملی ...  بیشتر