اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری

محمدرضا پورجعفر؛ علیرضا صادقی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 95-107

چکیده
         در طراحی شهری و در فرآیند بهبود کیفیت محیط، ارتقا کیفیت­ بصری-کالبدی عرصه­های عمومی شهر از جایگاه والایی برخوردار است. لذا طراحی آگاهانه و حفاظت از محور­های دید به سوی ارزش­های شاخص بصری، در ارتقا کیفیت بصری-کالبدی عرصه­های عمومی نقشی غیر قابل انکار دارد. در این نوشتار به منظور شناخت و ارائه اصول حاکم بر ...  بیشتر