از نقش جهان تا کامپیدولیو

جمال الدین سهیلی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 107-115

چکیده
         معماری یکی از راههای شناخت مکانت و ارزش بسیاری از موضوعات در واصل گردانیدن انسان به آرمانهای معنوی است. در وصول به آرمان انسانی، شناخت جایگاه وی در عالم بسیار مهم است که آن را به هویت تعبیر کرده­اند.                         هر آنچه به احراز هویت معنوی انسان ...  بیشتر