تعیین محدوده آسایش حرارتی در شرایط آب و هوای خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)

محمد حسن صادقی روش؛ سید مهدی طباطبائی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 39-46

چکیده
  در فرایند توسعه همگام با محیط زیست، ارزیابی آسایش حرارتی  به صورت بومی ضروری می باشد، زیرا با تعیین این حدود از اتلاف مقدار متنابعی از انرژی جلوگیری می شود. بیش از 60 درصد وسعت ایران در اقلیم خشک و فراخشک  واقع شده است، بنابراین شناسائی محدوده های آسایش در این اقلیم اهمیت مضاعفی می یابد. به منظور محاسبه محدوده آسایش حرارتی در شرایط ...  بیشتر