برنامه ریزی سبزراه ها: از برنامه های محلی تا برنامه ریزی جامعه مسیرهای چند منظوره ملی

سیمین حناچی؛ مریم غزنوی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 59-70

چکیده
        عبارت سبزراه برای مسیرهایی به کار می­رود که  انسجام محیط زیست را در زیرساختار شهری محافظت می­کنند، سبزراه­ها به عبارتی پارک­های خطی پیوسته، جدید و یا به نوعی زیرساختارهای سبز شهری هستند، با توجه به اینکه   شهرگرایی و افزایش جمعیت شهری در ایران همانند کشورهای دیگر تعارضاتی را میان توسعه شهر و محیط زیست، ...  بیشتر