کنترل و هدایت ساخت و ساز شهری؛ طراحی نظام کارآمد

شهریار مشیری

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 23-30

چکیده
  مشاهده شهرهایی با مشکلات فزاینده چون تراکم جمعیت، فقر، بیکاری، کمبود مسکن، نا رسایی خـدمات، کمبـودزیرساخت، آلودگیهای زیستمحیطی، ناکارآمدی اقتصادی و بروز ناهنجاری های اجتمـاعی ایـن دغدغـه فکـری رابرای متخصصان در امور ساخت وساز شهری، مدیریت شهری و نیز بهره برداران اصلی شهر یعنی مردم به وجـود آوردهاست که علت اصلی ناکارآمدی الگوهای ...  بیشتر

طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و مرطوب

شهریار مشیری

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 39-46

چکیده
         با توجه به اینکه هر منطقه جغرافیایی شرایط آب و هوایی مخصوص به خود را دارد، لذا اغلب طراحان ساختمان تصور می­کنند با شناخت اقلیم یک منطقه جغرافیایی می­توان برای سایر نقاط مشابه همان طراحی­ها را بکار برد. در این تحقیق سعی شده تشابهات و تناقضات آب و هوایی یک اقلیم در دو منطقه جغرافیایی متفاوت را مورد بررسی قرار ...  بیشتر