مسجد جامع فهرج؛ ارزیابی مجدد

علیرضا انیسی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 15-22

چکیده
  در این نوشتار مسجد جامع فهرج یزد که یکی از آثار با ارزش معماری ایران در قرون اولیه اسلامی استبررسی میشود. این بنا که با مقاله مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا به جهانیان معرفی گردید به عنوان کهنترینمسجد ایران لقب گرفت. این تاریخگذاری بعدها از سوی سایر محققین غربی مورد تردید قرار گرفت ولی متاسفانهاین تاریخ توسط پژوهشگران داخلی به عنوان ...  بیشتر