رویکردی تحلیلی به طراحی و مدیریت پارک‌های شهری و رابطه آن با سلامت شهروندان

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ شادی شیعه بیگی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 95-104

چکیده
  ا توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری در ارتقاء سلامت شهروندان نحوه مدیریت پارک 8 شهریور در اینتحقیق مورد بررسی قرار گرفت. اهداف تحقیق عبارتند از: 1ـ بررسی ارتقاء کمی و کیفی توسعه انسانی در ابعادروحی و جسمی به منظور ایفای بهینه نقش شهروندان 2ـ بررسی فضای سبز پارک به منظور ارتقاء کیفیت زیستمحیطی شهر ی در جهت سلامت شهروندان.3ـ بررسی ساختاری ...  بیشتر