تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

کیانوش ذاکرحقیقی؛ حمید ماجدی؛ فرح حبیب

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 105-112

چکیده
  نرخ بی سابقه ی تحولات در بافت کلانشهرهای ایران، آنرا دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده وبرنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های مؤثردر گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول. بدینمنظور، پژوهش با استفاده ازمطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب ...  بیشتر