هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

محمدجواد محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ ندا خاکسار

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 113-122

چکیده
  هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. ضرورت دستیابی به معماری باهویت ایرانی،موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملی نیز تبدیل شده است. برایدستیابی به این مهم، ابتدا باید سیر تحول معنایی واژگانی آن تدقیق شود.لذا ضمن بررسی تغییر مفهوم هویت در دوران معاصر، به روش تفسیری ـ تاریخی با استفاده ...  بیشتر