بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضای شهری

علی سلطلنی؛ احمدعلی نامداریان

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 123-130

چکیده
  بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فر آیندی است که از سال های بـسیار دورآغـاز شـده و تحـت تـاثیرنیروهای مختلفی، از قبیل زمان، اداری، اقتصادی، سیاسی و نیروی اجتماعی شکل گرفته است. این ساختار و بافتجوابگوی دوره های گوناگون تاریخی بوده و در واقع شهر، محل تجلی نیازها و اراده ساکنان آن بوده است . لـذا،ضمن معرفی نیروهای موثر بر تحولات شهری، ...  بیشتر