تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی

حامد کامل نیا؛ سید غلامرضا اسلامی؛ پیروز حناچی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 131-140

چکیده
  استفاده از مشارکت کاربران در فرآیند طراحی با وجود توجه و مطالعات مختلف نتوانسته است نتایج چندانی را درعرصه کاربرد به همراه داشته باشد. یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی استفاده از روشهای مشارکتی در معماری، عدم تحلیلو ارزیابی مناسب نمونه های کاربردی رویکردهای مشارکتی در معماری است. شاخصه های احساس جمعی از نمونه هایشاخصه های سنجشی هستند ...  بیشتر