تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری

سید باقر حسینی؛ مهران علی الحسابی؛ فاطمه نسبی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 83-91

چکیده
  با توسعه جوامع، توجه طراحان به کیفیت فضاها افزایش یافته و بررسی‌های گسترده‌ای درباره تأثیر فضا بر ادراک انسان، انجام شده است. عوامل مختلفی بر کیفیت فضای شهری تأثیر می‌گذارند که کیفیت بصری یکی از آنهاست.  در این راستا هدف جستجوی رابطه میان فرم و کالبد شهر و کیفیت بصری آن است. برای تبدیل کیفیت بصری به ابعاد کمی و قابل سنجش از ابزار ...  بیشتر