مرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماعی و آسیب شناسی (نمونه موردی: بافت تاریخی محله جلفای اصفهان)

حسن اصانلو

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 17-26

چکیده
  محور این نگارش بررسی تاثیر اقدامات انجام شده طی سالهای 1382 تا 1386 در ارتقا و بهبود تصویر ذهنی است که در ذهن ناظر از محور تاریخی و فرهنگی جلفا شکل گرفته است.  نگارش به صورت مقایسه ای پایاپای از دیدها و مناظر مشابه شهری طی سال های 1382 و 1386 شمسی از محله جلفا ارائه می گردد. مرمت شهری تنها در مجموعه عواملی که سعی در  حفظ و بهبود وضعیت کالبدی ...  بیشتر