رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری

مریم چشمه قصابانی؛ نوشین کریمى

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 27-36

چکیده
   رابطه متقابل انسان و محیط سبب ظهور مناظر موقت به عنوان رخدادهای مکانی بر پایه شرایط اجتماعی می گردد این مقاله با استفاده از روش توصیفی با استناد به متون و مصادیق موجود، در پی تدقیق و تحلیل جایگاه و تأثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری است. ایده منظر موقت شهری به دلیل نقش آن در بروز رفتارهای اجتماعی خاص در محیط دارای اهمیت ...  بیشتر