ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری

محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 73-82

چکیده
  مدیریت بحران مقوله ای نوپدید در زمینه مقابله با پیامدهای حوادث غیرمترقبه و بحران های ناشی از آنها است. مطالعات نشان می دهد تا کنون مدیریت بحران صرفاً به مشکلات کمی و مادی ناشی از سیل، زلزله و جنگ پرداخته و مشکلات کیفی و به ویژه بحران های معنوی مورد غفلت واقع شده است. یکی از این بحران های معنوی که سرچشمه بسیاری از بحران های دیگر به حساب ...  بیشتر