نظریه عمومی برای شهر های قرن بیست و یکم و انطباق آن با شرایط ایران

زهره داوود پور؛ داریوش اردلان

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 83-92

چکیده
  در دهه های اخیر رویکردهای جدیدی در رابطه با مسائل شهری مطرح گردیده است. از این رو برای ارائه واقع بینانه تر نظریات مربوط به توسعه شهر، بررسی تحولات چند دهه اخیر شهرهای مختلف لازم است.و با شناخت سیر تکاملی آنها می توان الگوهای واقع گرایانه تری ارائه نمود. سیر تحول شهرها با توجه به عوامل مختلف موجب گردیده اثر این عوامل در توسعه شهرها مورد ...  بیشتر