هویت بخشی به شهر از طریق بهره‌گیری از عناصر طبیعی(نمونه موردی شهر همدان)

علی اصغر رحیمیون

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 93-104

چکیده
  نبود رابطه منطقی بین کالبد شهر و عناصر سازنده هویت آن یک مسئله عام در شهرهای امروز است. هدف این تحقیق حل بحران هویتی شهرهای معاصر ایران از طریق شناسایی عناصر و پدیده‌‌های طبیعی و تعیین روشی برای چگونگی اثربخشی آنها در هویت شهرها است. فرضیه تحقیق بیان می‌کند که عناصر طبیعی شهرها در ارتقاء کیفیت کالبدی شهرها میتوانند اثربخش باشند و ...  بیشتر