خانه، سنت و باززنده سازی محله جوباره در اصفهان

محمدرضا پورزرگر

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 105-117

چکیده
  شهرهای تاریخی ایران مجموعه ای از اجزا کوچکتر چون محله، بازار ، مسجد جامع و ارگ هستند و دیگر ریز فضاهای آن  شامل : بازارهای محلی، تکیه ، حسینیه، مناره ، میر ، آب انبار، معبر و گذر، سوق است. محله به عنوان بخشی خود کفا در شهرها واجد هویتی مستقل و به صورت واحدی اداری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی جزء اصلی تشکیل دهنده  شکل شهر محسوب ...  بیشتر