تحلیلی از روند رشد طبقه متوسط جدید و تغییرات شهرنشینی در ایران

مهرداد نوابخش؛ قربانعلی آقا احمدی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 27-38

چکیده
  هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی ارتباط میان شهرنشینی و روند رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1389-1388 تشکیل داده اند ،که 443 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر با تکیه بر منطق فازی انجام ...  بیشتر