انسان شناسی فرهنگی وسیله ای برای بررسی عوامل شکل دهنده معماری

شادی عزیزی؛ علیرضا دلپذیر؛ پریسا مقدم

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 61-70

چکیده
  عدم شناخت کافی از رابطه بین بنیان های فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی و معماری از مسایل اساسی معماری ایران می باشد. یکی از علل اساسی این مساله عدم شناخت زمینه های علمی مناسبی است که بتواند عوامل فرهنگی-اجتماعی را در ارتباط با معماری بررسی کند. این مقاله با معرفی رویکرد انسان شناسی فرهنگی در معماری در پی پاسخ گویی به این سوال است که در این ...  بیشتر