تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی

محمدمهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 5-15

چکیده
  توسعه شهر یزد در گذشته در تعامل با اقلیم بوده است، اما الگوی گسترش آن طی دوران معاصر به رشدی پراکنده تبدیل شده است که گونه­ های متفاوتی از فرم شهری در نواحی مختلف شهر را ایجاد نموده است. هدف مقاله، تحقیق در مورد ارتباط متغیر تراکم ساختمانی با سایر متغیرهای تعریف شده است تا بر این اساس، روند پراکنده­رویی و توسعه ناپایدار شهر یزد را ...  بیشتر