ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)

نرگس صادقی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ کیانوش ذاکر حقیقی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 65-74

چکیده
  شهر و فضای شهری محل حضور اقشار مختلف مردم است که هر یک از آنها بنا بر ویژگی های خاص فردی، فرهنگیو اجتماعی خود، توقعات متفاوتی از این فضاها داشته و میزان استفاده از فضاهای شهری، بیانگر پاسخ گویی و تناسب آن فضابه نیازهای هرکدام از این گرو هها است. فضاهای شهری باید علاوه بر تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان و تأمین خدمات ودسترسیهای لازم ...  بیشتر

مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین)

کیانوش ذاکرحقیقی؛ رعنا تقدسی؛ محسن مهدوی

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 61-70

چکیده
  اصلاح مجدد زمین ابزار هدایت نظام‌مند توسعه شهر است. هدف این فرایند توسعه اراضی شهری است که به طور معمول خارج از جریان رسمی تفکیک و تقسیم شده‌اند و شهر نیازمند توزیع مجدد آنها مطابق با برنامه‌های توسعه شهری است. در این بحث، زمینه‌های مختلف کاربرد آن با توجه به تجارب گسترده جهانی طی دهه‌های اخیر بیان گردیده و الگوی پیشنهادی متناسب ...  بیشتر

تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

کیانوش ذاکرحقیقی؛ حمید ماجدی؛ فرح حبیب

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 105-112

چکیده
  نرخ بی سابقه ی تحولات در بافت کلانشهرهای ایران، آنرا دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده وبرنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های مؤثردر گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول. بدینمنظور، پژوهش با استفاده ازمطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب ...  بیشتر