تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

فاطمه قاسم پور؛ حامد مظاهریان

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 23-35

چکیده
  اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال رفتاری شایع در دوران کودکی است. دارای علائم بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری در بیمار می‌باشد. این اختلالات منجر به بروز مشکلات فردی و اجتماعی می‌شود. درمان استاندارد این اختلال بیشتر با تکیه بر داروها، آموزش و مشاوره بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات فضای معماری بر رفتار این گروه از افراد ...  بیشتر