معماری
تاثیر تفاوتهای کالبدی خانه سنتی و خانه شرکتی آبادان بر سبک زندگی ساکنان (مطالعه موردی: خانه های سنتی و شرکتی آبادان در سالهای 1290 تا 1357 شمسی )

فاطمه معتقدی؛ ویدا تقوایی؛ محمدابراهیم مظهری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16584

چکیده
  فضای زندگی آدمی از خانه گرفته تا محله و شهر، باورها و شیوه زندگی وی را به نمایش می‌گذارد، این پژوهش با هدف مشخص نمودن نسبت میان مشخصه‌های سبک زندگی و شکل محل سکونت به بررسی تأثیرپذیری سبک زندگی مردم آبادان از شکل خانه های شرکتی میپردازد و در پی پاسخ به این سوالات است که ساکنین این خانه ها چه تفاوتهای کالبدی را در خانه شرکتی نسبت به ...  بیشتر

معماری
محوربندی فضایی، سیر تجلی وحدت در کثرت در معماری خانه‌های سنتی شوشتر نمونه موردی: خانه امین زاده و خانه گازر

علیرضا تقی زاده؛ ویدا تقوایی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 91-108

چکیده
  وحدت در هماهنگی و انسجام عالم کثرت به انحا مختلف در بناهای ارزشمند معماری ایرانی- اسلامی از جمله خانه های سنتی ایرانی بروز داشته که از ویژگی های بارز آن می توان، به اصل محوربندی فضایی اشاره کرد که به طرق مختلف در معماری خانه های سنتی شوشتر نمایان گردیده است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی است که با استفاده از رویکرد کیفی و با بکارگیری روش ...  بیشتر

از چیستی تا تعریف معماری

ویدا تقوایی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 75-86

چکیده
  این مقاله در پی تذکر به چیستی و حقیقت معماری، جهت رسیدن به تعریف آن میباشد. حقایقی که صرفاً بهکالبد ظاهری معماری محدود نمیشوند و دستورالعمل خاصی در معماری را رهنمون نمیگردانند. لذا در پیرسیدن به این حقایق و به دلیل تاثیر داشتن انسان سازنده و درک کنندهی این معماری ـ که واجد مراتب مختلفشناختی است ـ بستری از مادی و ملموسترین تا غیر مادی ...  بیشتر