دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها

محمدرضا پورجعفر؛ محمدسعید ایزدی؛ سمانه خبیری

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-54

چکیده
  دلبستگی‌مکانی از دهه 60 و به ‌دنبال طرح مفهوم مکان در مطالعات روانشناسی‌محیطی مطرح شد. عدم اجماع  بر چیستی و چگونگی فرایند شکل‌گیری دلبستگی ‌مکانی و کاربست مفاهیم مشابه به‌جای دلبستگی‌مکانی، آن را به مفهومی بی‌ثبات و لغزنده تبدیل کرده است.  هدف این مقاله بازشناسی مفهوم دلبستگی‌ مکانی به عنوان یکی از سطوح روابط مردم-مکان، ...  بیشتر