تحلیل گونه شناسانه عوامل مؤثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش(

الینا محمد حسنی؛ ابوالفضل طغرایی؛ مرتضی میرغلامی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 61-74

چکیده
  نوشتار حاضر پس از ارائه یک دسته بندی از نشانه های شهری به طور عام، درصدد پاسخگویی بهاین سوال است که اولا کدام گونه از نشانه ها در خوانایی معابر ساختاری شهری نقش پررنگ تری ایفا میکنند؛ و ثانیا سه مؤلفه کالبدی-بصری، عملکردی و معنایی نشانهها هر یک چه نقشی دربهیادسپاری آنها دارند. بدین منظور دراین پژوهش کیفی پس از مرور ادبیات موضوع و جمعبندی ...  بیشتر