بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت)

آمنه کامور شلمانی؛ سیمین حناچی

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 65-78

چکیده
  رشد جمعیت نامتناسب با توسعه شهری در شهرها باعث شده است که مدیران شهری بیشتر به جنب ههای فیزیکی-کالبدیشهرها توجه نموده و تا حدودی از تأثیرات روانی و ذهنی کالبد شهر بر شهروندان غفلت ورزیده اند. در این پژوهش که از نوعپژوهش کیفی می باشد تلاش شده است که ارتباط میان عوامل بصری فضاهای شهری و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان ازاین فضاها بررسی ...  بیشتر

برنامه ریزی سبزراه ها: از برنامه های محلی تا برنامه ریزی جامعه مسیرهای چند منظوره ملی

سیمین حناچی؛ مریم غزنوی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 59-70

چکیده
        عبارت سبزراه برای مسیرهایی به کار می­رود که  انسجام محیط زیست را در زیرساختار شهری محافظت می­کنند، سبزراه­ها به عبارتی پارک­های خطی پیوسته، جدید و یا به نوعی زیرساختارهای سبز شهری هستند، با توجه به اینکه   شهرگرایی و افزایش جمعیت شهری در ایران همانند کشورهای دیگر تعارضاتی را میان توسعه شهر و محیط زیست، ...  بیشتر