فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین

سید محسن حبیبی؛ نوید پورمحمدرضا

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 5-14

چکیده
  هدف اصلی نوشتارِ حاضر  بررسی و تحلیل فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین است.با عطف به پژوهش­های میدانی، روایتی توصیفی-تحلیلی از محتوا و کالبد فضاها و مکان­های ورامین در قالب سه گونه­ی اصلی (فضاهای شهری، فضاهای مذهبی، فضاهای سبز) و یک گونه­ی فرعی (فضاهای غیررسمی و بالقوه) ارائه شده است. در انتها نیز از طریق مقابله­ی ...  بیشتر