دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو

فروغمند اعرابی هومن؛ مریم خبازی

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 37-48

چکیده
  مجموع فعالیت­های نظری و عملی، شرایط مطلوبی ندارد و تا کنون بررسی­های لازم در راستای تعیین وضعیت این دانش و جهت­دهی به آن صورت نگرفته است. در این بحث به بررسی وضعیت متون اصلی طراحی شهری انتشار یافته در ایران پرداخته شده است و چالش­های این دانش بررسی شده است. هدف یافتن نواقص محتوایی و ساختاری دانش است. بر این اساس ابتدا متون موجود ...  بیشتر