سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی)

محمد هادی غیائی؛ شراره عظیمی؛ پویان شهابیان

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 49-60

چکیده
  نظریه رضایتمندی سکونتی بر پایه تفاوت بین زندگی واقعی خانواده‌ها و آرزوهای آنها از شرایط مسکن و محیط اطراف آن شکل گرفته است. بنابراین مطالعه سعی دارد تا با بررسی تعاریف و مدل‌‌های مختلف ارائه شده در مورد رضایتمندی سکونتی، عوامل تاثیرگذار بر آن را در ارتباط با متغیرهایی همچون مسکن همراه با فهرستی از شاخص‌های جزیی‌تر با توجه به تجربه ...  بیشتر