بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش)

پویان شهابیان؛ مستوره قلی پور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 75-91

چکیده
  مبتنی بر تفکر حمل و نقل پایدار و دیدگاه «توسعه حمل و نقل گرا »، ایستگاههای مترو نقاط گرهگاهی مهمی در سامانه حمل و نقل شهری بوده و در محدوده پیرامون تأثیر بسزایی دارند. به این ترتیب میتوان این فضاهای عمومی شهر را با استفاده از تمهیداتی به فضاهای شهری فعال و زیرسطحی تبدل کرده و بر کارایی آنها افزود. به نظر میرسد هنرهای عمومی میتواند ...  بیشتر

واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان

پویان شهابیان؛ ریحانه حقیقی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 89-100

چکیده
  در رابطه با میدان نقش جهان به عنوان یکی از فضاهای شهری پژوهش‌های گوناگونی صورت پذیرفته، اما آنچه در این پژوهش مورد توجه و بررسی خاص قرار گرفته است، شناسایی نقش هنرهای عمومی در موفقیت این فضای شهری است. در ابتدا معرفی انواع هنرهای عمومی از یک سو و شناسایی عوامل زمینه ساز موفقیت فضاهای شهری از سوی دیگر و نحوه ارتباط این دو با یکدیگر مورد ...  بیشتر

سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی)

محمد هادی غیائی؛ شراره عظیمی؛ پویان شهابیان

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 49-60

چکیده
  نظریه رضایتمندی سکونتی بر پایه تفاوت بین زندگی واقعی خانواده‌ها و آرزوهای آنها از شرایط مسکن و محیط اطراف آن شکل گرفته است. بنابراین مطالعه سعی دارد تا با بررسی تعاریف و مدل‌‌های مختلف ارائه شده در مورد رضایتمندی سکونتی، عوامل تاثیرگذار بر آن را در ارتباط با متغیرهایی همچون مسکن همراه با فهرستی از شاخص‌های جزیی‌تر با توجه به تجربه ...  بیشتر