مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین)

کیانوش ذاکرحقیقی؛ رعنا تقدسی؛ محسن مهدوی

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 61-70

چکیده
  اصلاح مجدد زمین ابزار هدایت نظام‌مند توسعه شهر است. هدف این فرایند توسعه اراضی شهری است که به طور معمول خارج از جریان رسمی تفکیک و تقسیم شده‌اند و شهر نیازمند توزیع مجدد آنها مطابق با برنامه‌های توسعه شهری است. در این بحث، زمینه‌های مختلف کاربرد آن با توجه به تجارب گسترده جهانی طی دهه‌های اخیر بیان گردیده و الگوی پیشنهادی متناسب ...  بیشتر