تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان)

سمیرا یزدانی؛ سیاوش تیموری

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 83-92

چکیده
  به دلیل رشد شهرنشینی دهه­های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن، سبب کاهش  کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته است. طراحی مجتمع های مسکونی امروزی به دلیل عدم توجه به نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن، زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. از جمله نیازهای فراموش ...  بیشتر