معماری
بهبود سیرکولاسیون بناهای فرهنگی با فرم یابی مدل استریوتومیک و معیارهای پیش بینی کننده ی نحوفضا(نمونه موردی: پردیس سینما ملت)

بهاره یزدانی؛ یاشار اصلانیان؛ زهره ترابی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.70625.12295

چکیده
  طراحی پلانهای طبقات و سیستمهای گردشی برای جهتیابی کارآمد، بهعنوان یکی از مسائل مهم طراحی مورد توجه معماران است. در این مطالعه، از روش الگوی حرکت دایرهای مبنی بر سهولت مسیریابی با روش تکنیک نحو فضا، جهت تعیین الزامات طراحی و فرمیابی مدل استریوتومیک استفاده شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و ماهیت با روش تحلیلی و میدانی به شیوه ...  بیشتر

مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران)

مجید شهبازی؛ زهره ترابی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 35-48

چکیده
  در مباحث نظری معماری و شهرسازی ایران به جهت اهمیت، مفاهیم «سنت» و «هویت» بسیار بحث و جدل شده است. در این مقاله روش و رویکرد میرمیران در بازبه‌کارگیری سنت با بنیان‌گذار عملی نهضت مدرن یعنی لوکوربوزیه مقایسه خواهد شد. نوع رویکرد آنان در بازتعریف و باز‌به‌کارگیری از سنت‌هاى معمارى فرهنگ و بومی‌شان متفاوت است، همان‌گونه ...  بیشتر