طراحی شهری
بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14704

چکیده
  پراکنده­رویی پدیده­ای است که تأثیراتی بر کیفیت زندگی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در شهر خرمدره می‌پردازد. برای انجام پژوهش از روش­های قیاسی، اسنادی و نرم­افزارهای GIS، SPSS، LISREL 8.5 و برای تحلیل داده­ها از آزمون‌های من‌ویتنی، t و تحلیل عاملی استفاده‌شده است. محله­های شهر خرمدره ...  بیشتر