شهرسازی
بررسی عوامل مؤثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

هاله حسین پور؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17218

چکیده
  وقوع رشد شهری و پیامدهایش بسیار گسترده است، در این راستا، با مروری بر مفاهیم نظری، مولفه های موثر بر رشد شهری تدوین شد، تا به عنوان چارچوب مناسب برای بررسی عوامل موثر بر رشد شهر بجنورد مورد استفاده قرار گیرد. سپس به کمکGIS و توابع مربوطه لایه های قابل سنجش به صورت کمی ارزش گذاری شد. که می توان ازمهمترین این عوامل، تراکم جمعیت، تراکم راهها ...  بیشتر