تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر

شبنم شاملو؛ فرح حبیب

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 14-5

چکیده
    دستیابی به رویه پایدار زندگی روزمره شهری، به طور مستقیم به «منظر شهر»1، زیبایی و توان خلاقانه فضاهای مطلوب آن مرتبط است. منظر شهر بر زندگی مردم، نظم روحی و عقلانی فضاهای عمومی شهر جهت مواجهه با نیازهای مردم، از نیازهای روانی و زیباشناسانه شهر تا خلق محیط مورد نیاز تأثیر می گذارد. منظر شهر سیستمی زنده است که تجمع جریانات ...  بیشتر