نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه)

فرضعلی سالاری سردری؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید دانا علی زاده

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 77-88

چکیده
  امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورها می­باشد و بُعد اجتماعی توسعه پایدار در مناطق مختلف بدون توجه به مشارکت و سرمایه اجتماعی آن محدوده امکان­پذیر نمی­باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی منطقه پارس جنوبی است. که پارامترهای نظیر گروه‌ها و شبکه­ها، اعتماد، فعالیت­های ...  بیشتر