وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری

مجتبی انصاری؛ احسان شریفیان؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 27-38

چکیده
  نظریات طراحی‌شهری همراه خود ارزش‌های مخصوصی مطرح کرده‌اند و همگی بر منابع اندیشه‌ای مستند بوده و از زمینه‌های فرهنگی تاثیر گرفته‌اند. براین‌اساس، پژوهش حاضر با تفاوت رویکرد، به ویژه در مبانی فکری سعی دارد تا با بهره‌گیری از تعالیم قرآن کریم به طراحی‌شهری بپرازد؛از این روی با محوریت رهنمود‌های قرآن کریم به کنکاش در خلقت-به ...  بیشتر