تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار

بهنام قلیچ خانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 51-62

چکیده
  معماری قاجار بخشی مهم از تاریخ معماری ایران است و این اهمیت به­واسطه­ی شکل­گیری جریان برجسته­ی تحول و تغییر در فضای اجتماعی و همچنین در مفهوم کالبد و فضا است. خانه­های این دوران را نیز می­توان به لحاظ کمی و کیفی مهمترین دسته از خانه­های تاریخی ایران به حساب آورد.  این پژوهش به تحلیل تحولات کالبدی خانه­های گرگان در عهد ...  بیشتر