نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز)

لیلا رحیمی؛ محمدتقی پیربابایی

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 71-80

چکیده
  پژوهش حاضر در پی تأکید بر اهمیت خیابان و احساس امنیت، در جستجوی شناخت عناصر و کیفیات سازمان فضایی و ادراکی خیابان و نقش آنها در احساس امنیت عابرین است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و تطبیقی در سه خیابان شهر تبریز که به صورت نمونه های هدفمند و متفاوت در قدمت، کیفیات فضایی، ساختاری و نوع عملکرد و فعالیت انتخاب شده، انجام گرفت. تنوع نمونه ...  بیشتر