قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

روزبه زمانیان؛ محمدتقی پیربابایی؛ پویا جودی گل لر؛ پیمان زاده باقری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-60

چکیده
  با ورود نهضت های اصلاح طلبانه شــهری در حیطۀ برنامه ریزی و با تنظیم ارزش های اجتماعی، برنامه ریزی واجد نقشــی فعال در جامعه گشــته و دیدگاهی که برنامه ریزی را به مثابه فرایند اجتماعی می داند، رشــد کرده اســت. در این تکامل، معرفی رهیافت برنامه ریزی وکالتی، نقطه عطفی است که با رشد این نهضت آغاز شد. هدف مقاله قیاس تجارب فکری و عملی برنامه ...  بیشتر

نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز)

لیلا رحیمی؛ محمدتقی پیربابایی

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 71-80

چکیده
  پژوهش حاضر در پی تأکید بر اهمیت خیابان و احساس امنیت، در جستجوی شناخت عناصر و کیفیات سازمان فضایی و ادراکی خیابان و نقش آنها در احساس امنیت عابرین است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و تطبیقی در سه خیابان شهر تبریز که به صورت نمونه های هدفمند و متفاوت در قدمت، کیفیات فضایی، ساختاری و نوع عملکرد و فعالیت انتخاب شده، انجام گرفت. تنوع نمونه ...  بیشتر