ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

سید جلیل موسوی؛ علیرضا عینی فر؛ پروین پرتوی؛ فرح حبیب

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 35-46

چکیده
  این مقاله باهدف شناخت و درک یکی از  ویژگی‌های مکان، یعنی گفت‌و‌گوی درون و برون، با نگرش پدیدارشناسانه که مکان را پایگاه وجودی انسان در هستی معرفی می‌نماید، تحلیل ریشه‌های این موضوع و یافتن جایگاه آن در پدیده مکان و بررسی آراء محققین، به چگونگی ماهیت این مقوله می‌پردازد. راهبرد تحقیق با رویکرد پدیدارشناسی، ابتدا از نظریه به ...  بیشتر

بررسی رابطه بین، میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان

حسین ذبیحی؛ فرح حبیب؛ کمال رهبری منش

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 103-118

چکیده
  مجتمع های مسکونی به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد، در عرصة معماری قرن بیستم به حساب آمده و می توانند تأثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها در پی داشته باشند، در این رابطه بررسی میزان رضایت از یک مجتمع و تأثیر آن بر روابط افراد و با اهداف : 1) شناخت عوامل مؤثر بر رضایت، 2) بررسی میزان رضایت از یک محیط،3) کشف رابطة بین میزان ...  بیشتر